Language

English

Why PGI?

08/06/16

Mae Dangosydd Daearyddol Gwarchodedig (PGI) yn farc sy’n brawf o ansawdd unigryw a dilys

Look out for this logo - a true mark
of genuine and unique quality
Edrychwch am y logo yma – marc sy’n brawf o ansawdd unigryw diamau.

Pan fyddwch chi’n prynu cig i chi a’ch teulu, mae arnoch chi eisiau gwybod o le ddaeth y cig. Mae arnoch chi eisiau gwybod hefyd sut gafodd yr anifail ei fagu ac ym mha wlad gafodd y cig ei gynhyrchu. Mae marc PGI yn dangos hynny’n union i chi:
Mae’r logo yn golygu fod ein Cig Eidion yn dod o wartheg sydd wedi’u magu yng nghanol tirwedd unigryw a phrydferth. Mae hyn, yn ogystal â’r defnydd o ddulliau ffermio traddodiadol fu ar waith ers cenedlaethau, yn gofalu ein bod yn cynhyrchu cig o safon y mae bri mawr arno ar draws y byd. Er mwyn cydnabod y nodweddion unigryw hyn, bu i’r Comisiwn Ewropeaidd roi statws mawreddog Dangosydd Daearyddol Gwarchodedig ar Gig Eidion Cymru. Mae hyn yn golygu fod Cig Eidion Cymru yn yr un criw dethol â Chig Moch Parma ac enwau bwydydd eraill arbenigol a gwarchodedig o amgylch y byd. Dyna i chi rywbeth i frolio amdano.

Diben y cynllun PGI ydy diogelu a hyrwyddo’r bwydydd arbennig hynny sy’n unigryw i’w tirwedd – bwydydd â chymeriad, sy’n ffrwyth llafur cariad ac sy’n dal cysylltiad cryf gyda’r gwledydd maen nhw’n deillio ohonyn nhw. Mae ffermwyr Cymru yn gwybod ers cenedlaethau y bydd yr amgylchedd yn gofalu amdanoch chi os ydych chi’n gofalu amdano yntau. Dyna’r gyfrinach sydd ynghlwm â chanrifoedd o ddulliau ffermio cynaliadwy ac sydd wedi gofalu fod Cymru yn cynhyrchu Cig Eidion blasus o safon. Mae tirwedd hynafol ac unigryw Cymru yn gweddu i’r dim i ffermio cig eidion. Mae’r tir yn las ac iraidd gyda phorfeydd gwelltog yr iseldir yn ymestyn at y môr a’r mynydd-dir mawreddog yn llawn grug caled persawrus. Ac yn dyfrio’r tiroedd hyn i gyd mae nentydd ac afonydd fyrdd. Mae’r porfeydd eang, bras yn ddelfrydol i fagu gwartheg arnyn nhw a dyma’r prif reswm pam y bu Cymru yn gysylltiedig â ffermio da byw ers cenedlaethau.

Ieuan Edwards and a PGI Welsh Beef Farmer

Mae Awdurdod Cig Coch Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales yn gwarchod enw da Cig Eidion Cymru PGI. Maen nhw’n gwirio ein bod yn bodloni safonau eithriadol ein cadwyn gyflenwi a bod modd olrhain pob anifail o’r borfa i’r plât. Nid oes hawl gennym ni i ddefnyddio’u logo mawreddog tan iddyn nhw wirio hynny. Treftadaeth wych sydd wrth wraidd safon uchel Cig Eidion Cymru PGI : Wrth fagu’r anifeiliaid a rheoli’r tir pori yn effeithiol bu ffermydd teuluol yn help i warchod tirwedd unigryw Cymru ers cenedlaethau. Y cynaliadwyedd yma ydy un o’r rhesymau pam y bu i Gig Eidion Cymru ennill statws mawreddog a blaenllaw Dangosydd Daearyddol Gwarchodedig (PGI) gan Y Comisiwn Ewropeaidd.

Gallwch fod yn sicr bod ein cig wedi ei baratoi mewn lladd-dai cymeradwy yn unig a bod modd olrhain pob anifail. Rydym yn gwirio hyn yn rheolaidd er mwyn gofalu ein bod yn gymwys i ddefnyddio’r logo melyn a glas PGI. Dydym ni byth yn esgeuluso’n gwaith diogelwch bwyd, rheoli ansawdd ac olrhain ac rydym yn cynnal arolygiadau yn ystod pob cam o’r broses er mwyn cynnal yr ansawdd a’r dilysrwydd. Mae hyn i gyd yn gofalu fod ein Cig Eidion o Gymru ben ac ysgwyddau’n well na’r gweddill.

Felly, pan welwch chi’r bathodyn mawreddog hwn, sy’n brawf o ddilysrwydd, ar ein cynnyrch, gallwch deimlo’n hyderus fod y gwartheg wedi eu geni a’u magu yng Nghymru – a hynny mewn cynefin naturiol, iachus yng ngofal ffermwyr sy’n etifeddion dulliau ffermio traddodiadol fu’n bod ers canrifoedd. Hyn sy’n gofalu fod Cig Eidion PGI yn nodweddiadol ac unigryw.

Butcher Ieuan and team Quality check Cattle

Our PGI Welsh Beef Range